Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma pohjautuu yhdistyksen tavoitteeseen edistää eri koulutustaustaisten ja erilaisissa organisaatioissa uraohjaus- ja uravalmennustyötä tekevien asiantuntijoiden yhteistyötä, keskinäistä verkottumista ja ammatillista kehittymistä.

1. Vaikuttamistyö

Yhdistyksen vaikuttamistyön tavoitteena on edistää ohjausalan ammattimaistumista ylläpitämällä keskustelua ohjauksen laadusta ja ohjausasiantuntijuudesta valtakunnallisesti eri foorumeilla. Tätä tavoitetta edistetään jakamalla aktiivisesti alan uutisia, osallistumalla uraohjauksesta käytävään keskusteluun yhdistyksen kanavien kautta sekä julkaisemalla blogikirjoituksia yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistys jatkaa aktiivista rooliaan ELO-foorumin ja työjaoston työskentelyssä sekä osallistuu valtakunnallisen uraohjauspäivän tukemiseen.

2. Jäsenten verkostoitumisen ja ammatillisen kehittymisen tukeminen

Eri puolilla Suomea asuvien jäsenten sekä pandemian jälkeisen ajan muutosten vuoksi kehitetään edelleen virtuaalista työskentelyä jäsentapahtumissa. Yhdistyksen järjestämän toiminnan tavoitteena on kasvattaa jäsenten ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia uraohjaus- ja valmennustyöhön, verkostoitua ja saada vertaistukea arjen työhön. Esimerkiksi:

  • Valtakunnallinen jäsentapahtuma syyskokouksen yhteydessä. Tapahtuman sisältö on ammatillinen sekä ajankohtainen yhdistyksen jäsenistöä keskusteluttava teema ja osallistava toteutus noudattaen aiempien vuosien hyväksi havaittuja työskentelytapoja.
  • Ohjausosaamista vahvistavia lyhytkoulutuksia jäsenistölle, joissa on mahdollisesti kansainvälisiä kouluttajia. Koulutuksen suunnittelussa (sisällöissä, kouluttajissa, ajoituksessa) huomioidaan käytettävissä oleva budjetti.
  • Virtuaaliset aamukahvit. Virtuaaliset aamuun klo 8-9 ajoittuvat “aamukahvitapahtumat”, joissa jäsenet ovat jakaneet toisilleen kokemustietoa ja osaamista sekä pohdintoja ajankohtaisista teemoista, ovat olleet viime vuosien toiminnan kulmakiviä. Niiden järjestämistä jatketaan ja toimintamallia kehitetään.
  • Blogi-kirjoitukset. Jäseniä rohkaistaan jakamaan omaa asiantuntemustaan yhdistyksen verkkosivujen blogissa sekä nostamaan esille ajankohtaisia ohjaustyön teemoja.

Lisäksi toiminnassa voidaan joustavasti budjetin puitteissa sekä jäsenistöltä tulevien ehdotusten perusteella aktivoida myös muita yhdistyksen tavoitteita edistäviä toimintamuotoja.

3. Viestinnän kehittäminen

Tavoitteena on riittävän tiedon löytyminen ja oikean tiedon jakaminen sekä yhdistyksen esittely kiinnostavana alan toimijana. Yhdistys jatkaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä. Verkkosivuille pyritään myös entistä näkyvämmin tuomaan esille jäsenistön heterogeenista toimintakenttää ja tätä kautta edistämään yleistä ymmärrystä uraohjauksen monialaisuudesta mm. yhdistyksen blogia kehittämällä.