Yhdistyksen säännöt

Uraohjaajat ja –valmentajat ry:n säännöt – hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 2.10.2013

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Uraohjaajat ja -valmentajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena Suomi.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri koulutustaustaisten ja erilaisissa organisaatioissa uraohjaus- ja uravalmennustyötä tekevien asiantuntijoiden yhteistyötä, keskinäistä verkottumista ja ammatillista kehittymistä. Erityisesti yhdistys keskittyy korkeasti koulutettuja ja korkeakouluissa opiskelevia ohjaavien ja valmentavien yhteistyön edistämiseen. Yhdistys myös edistää laajemmin uraohjauksen kehittämistä, tunnettuutta ja arvostusta.

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• tekee tunnetuksi uraohjausta ja -valmennusta
• kehittää uraohjaus- ja uravalmennustoiminnan ammattieettisiä periaatteita
• edistää uraohjaajien ja -valmentajien ammatillista kehittymistä
• järjestää koulutusta ja tapahtumia jäsenilleen
• harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, tutkimus- ja vaikuttamistoimintaa
• pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin alan toimijoihin ja sidosryhmiin.

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka hyväksyy

• yhdistyksen tarkoituksen,
• säännöt ja
• ammattieettiset periaatteet,

ja jolla on korkeakoulutasoinen tai vastaava yhdistyksen hyväksymä koulutus ja joka toimii uraohjauksen tai -valmennuksen alalla. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Varsinaisten jäsenten lisäksi hallitus voi kutsua kunniajäseniä. Hallitus voi hyväksyä myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityisiä ja yleishyödyllisiä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai yksityishenkilöitä.

5 § Jäsenyydestä eroaminen tai erottaminen

Jäsenen, joka eroaa yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa muistutuksen siitä saatuaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin velvoitteitaan, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Jäsenmaksut ja toiminnan rahoittaminen

Jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannatusjäsenet maksavat vuotuisen kannatusmaksun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia tai rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

7 § Toimielimet

Päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä on yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus.

8 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää vuosittain elo-lokakuussa pidettävä varsinainen yhdistyksen kokous. Tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10 osa varsinaisista jäsenistä sitä vaatii, hallituksen tulee kutsua ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle.

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsu lähetetään jäsenille postitse tai sähköpostitse viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on vain varsinaisella jäsenellä.

9 § Aloiteoikeus

Asioista, jotka jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen kokousta.

10 § Yhdistyksen kokouksen tehtävät

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut virkailijat
2. Hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus
3. Esitellään toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
5. Päätetään hallituksen jäsenten matkakorvauksista ja palkkioista sekä toiminnantarkastajien palkkioista
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan hallituksesta eronneiden tilalle uudet jäsenet
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta
10. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
11. Käsitellään muut mahdolliset asiat

11 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa 6-8-jäseninen hallitus, joista yksi on puheenjohtaja ja yhden jäsenen hallitus on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valintakokouksen jälkeen. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi yhdenjaksoisesti enintään kerran uudelleen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä ovat paikalla. Äänestyksessä asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaalit ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan arvalla.

Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen ennen kokousta sähköpostitse tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella.

Hallitus voi pitää puhelin-, sähköposti- tai internetkokouksen.

Kutsut hallituksen kokoukseen lähetetään sähköpostilla vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun lähettää puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1. Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
2. Valita sihteeri ja rahastonhoitaja
3. Hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
4. Valmistaa vuosittain toimintakertomus ja tilinpäätös
5. Valmistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sääntöjen määräämällä tavalla ja valmistella esille tulevat asiat
7. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet
8. Katsoa eronneeksi tai erottaa jäsenet sääntöjen 5 § 2 momentin mukaan
9. Hoitaa muut hallitukselle kuuluvat tehtävät

13 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina kesäkuun loppuun mennessä luovutettavaksi toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa yhdistyksen kokoukselle kirjallinen toiminnantarkastuskertomus toimittamastaan talouden ja hallinnon tarkastuksesta.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään ¾ annetuista äänistä on muutosta kannattanut.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään ¾ annetusta äänimäärästä. Jälkimmäisessä purkamisesta päättävässä kokouksessa on samalla päätettävä, miten yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien edistämiseksi.