Yhdistys

Uraohjaajat ja -valmentajat ry on perustettu vuonna 2013 saattamaan uraohjausta ja -valmennusta tekevät yhteen. Yhdistyksen tavoitteena on tukea ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista sekä vaikuttaa osaamisen kehittämiseen myös valtakunnallisesti.
Jokainen yhdistyksen jäsen on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan uraohjaajat ja valmentajat ry:n eettisiä ohjeita.

YHDISTYKSEN HALLITUS 2021-2023

 

Pia Koukkula, puheenjohtaja
Coaching Manager, Saranen Consulting Oy

Ensimmäisen kauteni hallituksessa aloitin syksyllä 2020 varapuheenjohtajana. Olen uraloikkari. Tällä hetkellä työskentelen työttömien ohjauksen parissa. Taustani sen sijaan on vahvasti IT-alalla. Uraloikan mahdollistamiseksi olen kouluttautunut erilaisiin ohjaustehtäviin: työnohjaajaksi, ratkaisukeskeiseksi coachiksi, yhteisöpedagogiksi ja työkykykoordinaattoriksi.

 

 

 

 

Anita Hartikainen, varapuheenjohtaja
Koulutusasiantuntija, Turun yliopisto

Olen ensimmäistä kertaa hallituksessa. Vastaan verkkosivuista, puheenjohtajan tuuraamisesta ja kaiken oikeakielisyydestä. Olen suomen kielen opettaja ja uraohjaaja. Työskentelen Turun yliopiston Brahea-keskuksessa SIMHE-asiantuntijana (Supporting Immigrants in Higher Education), verkkokoulutusten asiantuntijana sekä uraohjaukseen ja kotoutumiseen liittyvissä hankkeissa. Teen väitöskirjaa kestävää työllisyyttä ja oppimista edistävästä verkko-oppimis- ja vuorovaikutusmuotoilusta.

 

 

Riittamaija Pulli, rahastonhoitaja
Uraohjaaja, Espoon kaupunki / Työllisyys Espoo

Olen Riittamaija Pulli ja toimin toisella kaksivuotiskaudella rahastonhoitajana yhdistyksen hallituksessa. Työskentelen työllisyyden kuntakokeilussa Espoossa uraohjaajana korkeakoulutettujen maahanmuuttajatyönhakijoiden kanssa. Aikaisemmin olen toiminut opettajana, opinto-ohjaajana sekä valmennus- ja ohjausalan hanke- ja kehittämistyössä ammatillisella toisella asteella sekä korkea-asteella. Kiinnostuksen kohteena on taidelähtöiset menetelmät ohjauksessa.

 

 

 

Päivi Rosenius, sihteeri
Yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

Olen toista kaksivuotiskauttani yhdistyksen hallituksessa, jossa jatkan sihteerin tehtävässä. Työskentelen Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksessa opinto- ja uraohjauksen yliopisto-opettajana sekä yliopistollisen uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen koordinaattorina ja kouluttajana. Aiemmin työskentelin nuorten ja aikuisten elämänuran siirtymävaiheisiin kohdentuvien ohjauskoulutusten kehittäjänä, suunnittelijana ja kouluttajana sekä Aikuisohjauksen hankkeessa aikuisten siirtymävaiheen ohjauksen kehittämistehtävässä.

 

 

Seija Koskela, jäsenvastaava
Lehtori, JAMK

Olen Seija Koskela, uusi hallituksen jäsen ja jäsenvastaava. Työskentelen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina. Tehtäviini kuuluu muun muassa opinto-ohjaajien kouluttaminen ja erilaiset ohjaukseen liittyvät täydennyskoulutukset. Näiden lisäksi olen ollut ja olen mukana sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Ennen kuin siirryin opekorkeaan, työskentelin pitkään ammatillisella toisella asteella, aluksi kieltenopettajana, myöhemmin opona ja erityisopettajana.

 

 

Kati Jokio, tiedottaminen ja viestintä
Erityisasiantuntija, Kiipula

Olen erityisasiantuntija Kiipulasta. Olen työskennellyt ohjauksen parissa jo tovin, ja pääasiassa ohjauksessani ovat olleet erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Myös eri ikäisten henkilöiden työhönvalmennus on minulle tuttua. Työssäni ja opiskelussani minua kiinnostaa ohjauksen lisäksi erityinen tuki ja erityispedagogiikka.

 

 

 

 

 

 

Riitta-Liisa Hakkarainen, jäsenesittelyt ja jäsenkirje
Ryhmätoiminnan asiantuntija, Espoon kaupunki / Työllisyys Espoo

Aloitin ensimmäisen kauteni uuden hallituksen jäsenenä marraskuussa 2021. Tehtäväni on koordinoida ja toimittaa yhdistyksen jäsenesittelyitä ja taidan sotkea lusikan yhteiseen keitokseen myös jäsenkirjeiden laatimiseksi. Päivätyömaa minulla on Työllisyys Espoossa (ko. kaupungin työllisyyden kuntakokeilu), jossa toimin korkeakoulutettujen työnhakijoiden uraohjaajana. Aikaisemman työuran vaiheisiin kuuluvat vuodet kahden ammattikorkeakoulun lehtorina, opinnäytetyöohjaajana, projektien sekatyöläisenä ja opintoneuvojana.

 

Toimintasuunnitelma

Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma pohjautuu yhdistyksen tavoitteeseen edistää eri koulutustaustaisten ja erilaisissa organisaatioissa uraohjaus- ja uravalmennustyötä tekevien asiantuntijoiden yhteistyötä, keskinäistä verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman toteutuksen sekä keväällä 2021 yhdistyksen Facebookissa tehdyn jäsenkyselyn toiveiden pohjalta toimintaa suunnataan vuonna 2022 seuraavasti:

 

1.   Vaikuttamistyö

Yhdistyksen vaikuttamistyön tavoitteena on edistää ohjausalan ammattimaistumista ylläpitämällä keskustelua ohjauksen laadusta ja ohjausasiantuntijuudesta valtakunnallisesti eri foorumeilla. Tätä tavoitetta edistetään jakamalla aktiivisesti alan uutisia, osallistumalla uraohjauksesta käytävään keskusteluun yhdistyksen kanavien kautta sekä julkaisemalla blogikirjoituksia yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistys jatkaa aktiivista rooliaan ELO-foorumin ja työjaoston työskentelyssä. Edelleen ajankohtainen on vuoden 2021 tavoitteena ollut keskustelu mahdollisuudesta yhteistyöhön kansainvälisten ohjausalan järjestöjen kanssa.

 

2.   Jäsenten verkostoitumisen ja ammatillisen kehittymisen tukeminen

Eri puolilla Suomea asuvien jäsenten sekä pandemian jälkeisen ajan muutosten vuoksi kehitetään edelleen virtuaalista työskentelyä jäsentapahtumissa. Yhdistyksen järjestämän toiminnan tavoitteena on kasvattaa jäsenten ammatillista osaamista, antaa uusia näkökulmia uraohjaus- ja valmennustyöhön, verkostoitua ja saada vertaistukea arjen työhön. Keväällä 2021 Facebookissa toteutetussa jäsenkyselyssä esille tulleiden toiveiden pohjalta vuonna 2022 toimintaa suunnataan resurssien mukaan seuraavasti:

  • Valtakunnallinen jäsentapahtuma syyskokouksen yhteydessä. Tapahtuman sisältö on innovatiivinen sekä ajankohtainen yhdistyksen jäsenistöä keskusteluttava teema ja osallistava toteutus noudattaen aiempien vuosien hyväksi havaittuja työskentelytapoja. 
  • Ohjausosaamista vahvistavia lyhytkoulutuksia jäsenistölle, joissa on mahdollisesti kansainvälisiä kouluttajia. Pandemia osoitti, että on mahdollista järjestää laadukasta virtuaalista koulutusta, jossa kouluttajina on kansainvälisiä ohjausalan osaajia. Koulutuksia voidaan toteuttaa myös kontaktitapahtumana. Koulutuksen suunnittelussa (sisällöissä, kouluttajissa, ajoituksessa) huomioidaan käytettävissä oleva budjetti.
  • Virtuaaliset aamukahvit. Virtuaaliset aamuun klo 8-9 ajoittuvat  “aamukahvitapahtumat”, joissa jäsenet ovat jakaneet toisilleen kokemustietoa ja osaamista sekä pohdintoja ajankohtaisista teemoista, ovat olleet viime vuosien toiminnan kulmakivia. Niiden järjestämistä jatketaan ja toimintamallia kehitetään. 
  • Lukupiiri. Vuoden 2021 aikana kokeiltiin pienimuotoisesti virtuaalista lukupiiriä, jonka jatkamiselle esitettiin myös toiveita. Lukupiiriä toivottiin erityisesti tutkimus- ja teoriatiedon yhteiseen pohdiskeluun. Mukaan voidaan liittää myös muita tekstejä lukupiiristä nousseiden toiveiden mukaan. 
  • Blogi-kirjoitukset. Jäseniä rohkaistaan jakamaan omaa asiantuntemustaan yhdistyksen verkkosivujen blogissa sekä nostamaan esille ajankohtaisia ohjaustyön teemoja. 

Lisäksi toiminnassa voidaan joustavasti budjetin puitteissa sekä jäsenistöltä tulevien ehdotusten perusteella aktivoida myös muita yhdistyksen tavoitteita edistäviä toimintamuotoja.

 

3.    Viestinnän kehittäminen

Tavoitteena on riittävän tiedon löytyminen ja oikean tiedon jakaminen sekä yhdistyksen esittely kiinnostavana alan toimijana. Yhdistys jatkaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä. Verkkosivuille pyritään myös entistä näkyvämmin tuomaan esille jäsenistön monipuolista toimintakenttää ja tätä kautta edistämään yleistä ymmärrystä uraohjauksen monialaisuudesta muun muassa yhdistyksen blogia kehittämällä.