Vieraskynä: Terhi Erkkilä

Ohjaustoimijoiden verkostoitumistapaamiset Pirkanmaalla

Käyntiin lähtenyt verkostoituminen on mielenkiintoinen avaus siitäkin näkökulmasta, että koolle kutsuttiin avoimesti kaikkia alueen kiinnostuneita korkeakoulutettujen ohjauksen toimijoita. Rajatummille ryhmille ja kokoonpanoille on myös tarvetta, ja näitä verkostoja toimiikin alueella jo useita.

1. Tapaaminen: Alkusysäys!

Akavan ja Uraohjaajat ja -valmentajat ry järjestivät viime lokakuussa Tampereella työpajan verkostoitumisesta kiinnostuneille korkeakoulutettujen ohjauksen parissa työskenteleville. Tilaisuuden ohjelma perustui strukturoituun osallistujien kokemusten jakamiseen ja kehittämistyöhön.

Ryhmätöiden ja pohdintojen perusteella osallistuneilla (kolme alueen korkeakoulua, ammattiliitot, te-toimisto, projektit ja yritykset) ohjauksen toimijoilla oli vahva halu jatkaa tapaamisia. Ryhmätöiden koonnan ja suoran palautteen perusteella tulevalta verkostotoiminnalta toivottiin etenkin:

– tarvelähtöisyyttä: verkostoitumisesta saatava tietoa, jota voi hyödyntää omassa työssä

– ohjaustoimijoiden painotusta: että saadaan ”oikeasti ohjausta tekevät” verkostoon (ei siis edustuksellinen verkosto)

– monipuolisuutta: kierretään vuorollaan eri organisaatioissa, jotka valitsevat kiinnostavat teemat tapaamiselle

– tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä: että tapaamisilla on jo etukäteen ilmoitetut käsiteltävät teemat

– vastuuttamista: vastuu on kiertävä ja siirtyy aina sille yhteyshenkilölle/organisaatiolle, joka ottaa seuraavan tapaamisen järjestämisen vastuulleen

– vuorovaikutteisuutta: keskustelulle ja palautteelle on annettava tilaa

– joustavuutta: toimintaa muotoillaan ja suunnataan tehdessä, aluksi ajateltiin 2-4 tapaamista vuodessa

2. Tapaaminen: Tällä mallilla mennään!

Ensimmäisen kopin otti Tampereen yliopiston työelämäpalvelut. Työelämäasiantuntija kutsui alueen ohjaajat joulukuussa iltapäivävierailulle tutustumaan uraohjaukseen monialayliopistossa. Kokoontumisen teemana oli yliopisto-opetuksen suhde työelämään ja akateemisten uraohjauksen teemat. Tapaamisessa oli mukana ohjaustoimijoita yliopistosta ammattikorkeakouluun, TE-toimistosta ammattiliittoihin sekä hankkeista yrityksiin.

Tapaamisen ohjelmarunko:
– Tutkijakoulun yliopistonlehtori Markku Ihonen ”Ohjauksen kokonaisuuden muotoutuminen Tampereen yliopistossa”

– Suomen kielen lehtori Jutta Helenius ”Työelämävalmiudet osana yliopisto-opetusta – case kieliopintojen suomen kielen kurssi”

– Työelämäasiantuntijoiden Terhi Erkkilä ja Reeta Eloranta sekä projektiassistentti Sari Pajunen ”Akateemisten uraohjauksesta noussutta: tilastoja ja käytäntöjä”
– Keskustelua ja työskentelyä teemoihin liittyen

Tilaisuuden lopuksi kerättiin palaute tilaisuuden annista ja toiveet jatkolle. Saadun palautteen perusteella tilaisuus koettiin hyödylliseksi ja se oli avannut akateemisten osaamista ja yliopiston ohjauskäytäntöjä. Toimintatapa koettiin monipuoliseksi ja osallistujat nostivat palautteessa itselleen antoisimmaksi hyvin erilaisia sisältöjä: mainintoja sai niin ohjauksen organisoinnin kehityskaari Tampereen ylipistossa ja yliopisto-opetuksessa tapahtuvan ohjauksen konkretisointi kuin akateemisten vahvuuksien ja haasteiden avaaminen työmarkkinoilla (pohjana uraohjauksen kautta kertynyt tieto ja seurantatilastot). Palautteista nousi myös selkeästi toive tapaamisten jatkamiselle.

3. Tapaaminen: Kuva laajenee!

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntija otti seuraavan pallon ja kutsuu ohjaustoimijoita tapaamiseen vuoden 2015 alkupuolella. Myös Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat ilmaisseet kiinnostuksensa järjestää vastaava vierailu myöhemmin. Ohjaustoimijoiden yhteistyön jatkuminen vaikuttaa siis kokonaisuudessaan vähintäänkin lupaavalta!