Uraohjaustyön osaamistarpeita ja toiveita asiantuntijakoulutukselle

Akava ja Uraohjaajat ja –valmentajat ry järjestivät 30.11.2016 Uraohjauksen päivän, jonka tavoitteena oli edistää aikuisten uraohjaajien asiantuntijakoulutuksen syntymistä Suomeen. Paneelikeskusteluun oli pyydetty uraohjaajilta puheenvuoroja omasta uraohjaustyöstään ja toiveista uraohjaajien koulutukselle yleisemmin. Tässä artikkelissa kerron uraohjaustyöstäni ja esitän muutamia toiveita asiantuntijakoulutukselle.

Suurin osa yksilöllisen uraohjauksen asiakkaistani Aalto-yliopistossa on tutkinto-opiskelijoita jossakin transitio­vaiheessa: vuoden sisällä valmistuvia tai uusia tutkinto-opiskelijoita tai tohtoriopiskelijoita. Ajanvaraussyyt ovat moninaisia ongelmanratkaisuun, päätöksentekoon tai muuhun keskusteluntarpeeseen liittyviä asioita. Alle olen listannut ajanvaraussyitä ja yhteisen työskentelyn varsinaisia aiheita viime kevään asiakkailtani.

Uraohjaukseen hakeutumisen syitä

  • Minäkuvaan, itsetuntemukseen ja oman toiminnan ohjaukseen liittyvät asiat
  • Apua ideointiin ja päätöksentekoon, mahdollisuusviidakon raivaamiseen, tavoitteiden rakentamiseen ja toimintasuunnitelman tekoon, fokusoitumiseen. Opiskelijalla voi olla menossa kaksi tutkintoa tai hän on väitellyt toisesta ja aloittelee toista. Hänellä voi olla pitkä työkokemus toimitusjohtajana ja on aloittanut kandidaattivaiheen opinnot, jolloin oman profiilin tuotteistaminen ei ole helppoa syystä, että osaaminen ja motivaatio eivät kohtaa, tai valmistuessa hakee hyvin eri tehtäviä kuin muut opiskelijat.
  • Epävarmuus oman osaamisen riittävyydestä, suoriutumis- ja menestymisodotukset, liian suuret odotukset, pettymys itseen tai opiskeluun tai pelko läheisten odotusten pettämisestä, perfektionismi, jännittyneisyys
  • Terveydentilaan liittyvä rajaava asia, opiskelija on esimerkiksi neuropsykologisessa tai muussa kuntoutuksessa, Asperger, ADHD ym.
  • Elämänmuutoksissa ja ristiriidoissa jaksaminen, tärkeän ja arvokkaan mukana pitäminen, esimerkiksi aiempi hyvin tarkka visio omasta tulevaisuudesta on hajonnut ja on rakennettava uusi toimintasuunnitelma.
  • Motivaatio-ongelmat, alan tai koulun vaihtoa harkittaessa uraohjaus voi olla hallittu exit-palvelu. Kun vuosia opintoja yrittänyt opiskelija pääsee itselleen soveltuvaan koulutukseen ja alkaa saada onnistumisen kokemuksia, hän saattaa kirjoittaa: ”Sen päätöksen jälkeen on ollut melkoisen mullistavaa huomata, miten paljon oman polun kulkeminen kannattaa. Olen huomannut, että ympärillä olevat ihmiset kyllä huomaavat, kun jotain asiaa tekee koko sydämellään, ja kaikennäköisiä mahdollisuuksia alkaa ilmestyä eteen. Olen myös yllättynyt itsestäni siinä, miten hyvältä yhteen osa-alueeseen keskittyminen on tuntunut, kunhan sen oikean tekemisen ensiksi löysi”. (lainaus opiskelijan luvalla)
  • Työnhakutaidot, mielekkäiden ja soveltuvien työmahdollisuuksien löytäminen
  • Akateemisesta maailmasta yritysmaailmaan pyrkivät tohtoriopiskelijat ja postdoc -tutkijat
  • Yksinäisyyteen tai hankaliin tunteisiin liittyviä etenemisen vaikeuksia, puolella olemisen tukea etsivät
  • Oman elämän suunnittelu, parisuhde- tai perhepohdinnat, esimerkiksi seurustelukumppani asuu eri maassa ja palapelin yhteensovittaminen vaatii kompromisseja uralta tai parisuhteelta.

Taustani on psykologiatieteellinen koulutus sekä ohjausalan ja coaching-koulutuksia. Näiden antaman ohjaus- ja henkilöarviointiosaamisen lisäksi olen kokenut hyödyksi työkokemuksen yritysten konsultoinnissa, outplacement- ja coachingvalmennustyössä, sillä suurin osa teekkareista ja kauppatieteilijöistä sijoittuu yritysmaailmaan. Uraohjaajan on hyödyllistä tuntea yritysten funktioita ja tehtävärooleja, miten yritykset toimivat, kun ne rekrytoivat tai sitä, miten selvittää millaisten arkisten harmien kanssa kiinnostava yritys painii juuri nyt, jotta opiskelija voisi tarjota osaamistaan ratkaisuna. Työelämätuntemus on työkalu joka auttaa tietämään, millaisten asioiden pariin ohjauskeskustelussa pysähtyä ja millaisia kysymyksiä nostaa tarkasteltavaksi. On myös hyödyksi, jos on verkostoja HR-ihmisiin ja muihin vaativissa työrooleissa työskenteleviin, joilta voi kysyä lisätietoa tai pyytää joskus opiskelijan tapaamistakin. Opiskelijalle alumnin tapaaminen on aina arvokasta. Vaikka alumni sanoisi täsmälleen samat sanat kuin uraohjaaja, ne ovat painoarvoltaan merkityksellisimpiä – ja niin tulee ollakin.

Toiveita uraohjaajien koulutukselle

Toivoisin koulutukselta uraohjauksen syventävää ja laaja-alaisempaa ymmärrystä sekä vuorovaikutuksen, menetelmäosaamisen ja työelämäosaamisen saralla:

1) Vuorovaikutusosaaminen:

– Miten ohjaus eroaa neuvonnasta tai mentoroinnista

– Kykyä valita työskentelyn ja vuorovaikutuksen luonne niin että tapaamisista on hyötyä asiakkaalle huolimatta siitä, mikä ohjaajan käyttöteoria tai temperamentti on.

– Ohjaus rajoja kunnioittavana neuvotteluna: ohjaaja on monessa suhteessa erityisessä asemassa vallankäytön suhteen, sillä ohjauksen tavoitteena on ohjattavan autonomian lisääntyminen. Asettuminen kaiken tietäväksi asiantuntijaksi voi haitata empatian oppimista.

– Toimivat kysymykset ohjauksen työvälineinä ja miten kysymyksillä kehitetään ohjattavan ajattelua.

– Kuunteleminen ohjauksen työvälineenä ja kyky palauttaa ohjattavan kertoma hänelle hyödyllisessä muodossa.

– Taito vastata rakentavasti ”ei”, silloin kun asiakas hakee ohjauksesta asiaa jota ei voi saada.

2) Menetelmäosaaminen: mikä menetelmä on asiakkaan kohdalla sopivin ja mikä on luonteva ohjaajalle. Myös henkilöarvioinnilla tai soveltuvuusarvioinnilla on uraohjauksessa paikkansa, kun ymmärretään, millaista hyötyä tai haittaa testeistä voi olla.

3) Työelämäosaaminen: erityisesti opiskelijoiden uraohjauksessa on hyötyä ohjaajan omasta kokemuksesta yritysmaailman tehtävissä, esimerkiksi rekrytointitehtävissä, esimiestehtävissä tai ohjaustehtävissä, koska opiskelijoilla kokemusta on vasta vähemmän. Käyttökelpoinen työkokemus voi toki kehittyä myös julkishallinnon tehtävissä.

On hyvä muistaa, että kun uraohjausta tehdään eri organisaatioissa eri tavoin, asiakkaan pitäisi helposti voida tietää, millä osaamisella ja uskomuksilla uraohjaaja on läsnä.

Aikuisten uraohjaajalla olisi hyvä olla käsitys siitä, miten elämänkaaren eri tapahtumat vaikuttavat ihmisen kehitykseen. Uraohjauksen alueen tutkimuksesta, joka ei ole makrotason työelämätutkimusta, olisi paljon hyötyä meidän practitioner-uraohjaajien asiakkaillemme.

2.12.2016

Seija Leppänen

uraohjaaja, psykologi, certified business coach

Aalto-yliopiston oppimispalvelut, Opiskelijapalvelut

seija.leppanen@aalto.fi

Aalto-yliopiston oppimispalvelut tarjoavat opiskelukykyä tukevia palveluja, ohjauspalveluja ja muita opiskelijapalveluja. Oppimispalveluiden asiakkaita ovat opiskelijat, opettajat, koulutusohjelmien johto ja ulkoiset asiakkaat.