Uraohjausta Kaisa Keltanokalle ja Anne Alanvaihtajalle – mistä nyt on puhe?

Laurea-ammattikorkeakoulussa toteutettiin 2014-2015 kehittämispäällikkö Elina Pohjana johdolla sisäinen kehittämisprojekti designtoimisto Kuudennen kerroksen kanssa opiskelijapalveluiden kehittämiseksi palvelumuotoilun keinoin. Keskeinen tavoite oli muodostaa yhteinen palvelukehityksen malli, mutta projekti tuotti myös jotain aivan muuta: keskeinen projektin tulos oli ensinnäkin havainto siitä, että opiskelijan palvelukokemuksessa tärkein tekijä on vuorovaikutussuhde opettajien kanssa. Toinen merkittävä tulos on neljä tutkimukselliseen aineistoon perustuvaa opiskelijaprofiilikuvausta, joista yksi on otsikon Kaisa ja toinen Milla Määrätietoisen alaprofiili Anne. (Opiskelijan palveluympäristö Laureassa 2015.)

Profiilit ja persoonat ovat palvelumuotoilun keskeisiä työkaluja. Kuvaamalla todenmukaisia erilaisia palveluiden käyttäjiä voidaan näitä kuvauksia käyttää kehitystyössä.

Kaisaa ja Annea on viimeaikoina tutkailtu Laureassa monimuotokoulutuksen kehittämisen työpajoissa, joissa keväällä teemana on ollut ohjaus. Nämä naiset edustavat koulutukseen tulevia opiskelijoita, joilla on ohjauksen näkökulmasta erilaiset tarpeet. Näitä tarpeita olemme tunnistaneet profiilikuvausten perusteella henkilöstölle suunnatuissa työpajoissa keskustellen.

Lyhyesti kiteyttäen ja yksinkertaistaen Kaisa Keltanokka on lukiosta suoraan ammattikorkeakouluun siirtynyt opiskelija, joka on tottunut opettajavetoiseen toimintatapaan. Koska korkeakouluopiskelu on Kaisalle vierasta ja toimintatavat selvästi erilaisia, on ensimmäinen vuosi hänelle kriittinen opintojen jatkamisen näkökulmasta. (Opiskelijan palveluympäristö Laureassa 2015.) Ohjaajat tunnistavat Kaisan kannalta tärkeiksi ohjauksellisiksi teoiksi ryhmäyttämisen, oppimistyylien ja -tekniikoiden kehittämisen sekä ammattikorkeakouluopiskelun odotuksista, opiskelutavoista ja pelisäännöistä keskustelemisen.

Anne Alanvaihtaja taas on aidosti innoissaan opiskelun aloittamisesta, mutta tarkka ajankäyttönsä suhteen, koska perheellisen ajasta kilpailee moni. Annen näkökulmasta tunnistimme tärkeäksi muun muassa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) ja sen myötä henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) teon. Tärkeää on myös varmistaa, että Anne tuntee erilaiset opintojen suoritustavat, jotka mahdollistavat opintojen joustavuuden. Kaikesta huolimatta Annenkin ryhmäytymiseen on syytä kiinnittää huomiota opintojen alussa, vaikka Annen etenemistahti opinnoissa olisikin nopeampi. Anne on myös tullut oppimaan uutta ja hänellä on kovat odotukset alalle, joten on tärkeää varmistaa, että hän kokee alusta alkaen opinnot mielekkääksi – tämä haastaa lehtoreita opintojen suunnittelussa.

Kiteytykset erilaisista ohjaustarpeista tulevat akuutisti käyttöön, koska kehitämme parhaillaan syksystä 2015 opetussuunnitelmiimme sisällytettyä uraopintojen kokonaisuutta ja pyrimme ammattimaistamaan opettajatuutorointia. Uraopinnot muodostuvat kolmesta opintojaksosta, jotka kattavat amk-opiskelijan opintopolusta kolme ensimmäistä vuotta. Opintoihin integroituu tuutorointi, jonka resurssit näin myös varmistetaan. Ohjauksen laadukkuuden varmistamiseksi työnalla on parhaillaan yhteinen verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja opettajatuutorin ohjeineen. Sisältöön rakennetaan kauttalinjan myös kurkkaus tulevaisuuteen lähiajan suunnitelmien teon rinnalle sekä hyödynnetään ohjauksessa erilaiset tapahtumat sekä pelit opiskelukäytänteisiin perehdyttävä Laurealainen-peli mukaanlukien. Kaisa ja Anne kumppaneineen auttavat, kun arvioimme kokonaisuuden soveltuvuutta erilaisille opiskelijoille. Osin tarpeet ovat samat, jolloin ohjausta kannattaa tarjota koko ryhmälle, kun taas eriävissä tarpeissa ohjausta voidaan suunnitella pienryhmille. Kuvaukset opiskelijaprofiilien ohjauksen erityistarpeista sisällytetään myös uraopintojen käsikirjaan opettajatuutorin – opiskelijan opiskelukokemuksen kannalta kriittisen henkilön –  tueksi.

Uraopintojen toteutuksessa koko nelikko on myös ollut ainakin Lohjan kampuksella mukana: opiskelijat ovat tarkastelleet profiileja ja osa tunnistanut itsensä profiileista. Näin ryhmän kesken on voitu käydä luontevaa keskustelua kouluttautuvien erilaisista taustoista ja tavoitteista. Tuolloin joukosta on todennäköisesti löytynyt myös Otto Optimoija, Pasi Palkankorotus ja Kalle Kunnonkansalainen.

Anna Nykänen, suunnittelija (opetus ja aluekehitys), Laurea

Kirjoittaa työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa koulutuksen ja urapalveluiden suunnittelutehtävissä.

Lähteet:

Opiskelijan palveluympäristö Laureassa. Opiskelijakeskeisten palvelujen kehittämisprojektin raportti 31.3.2015. Sisäinen asiakirja.