Uraohjaus

Uraohjauksella tarkoitetaan palveluja, joilla tuetaan kaikenikäisiä eri elämänvaiheissa olevia yksilöitä tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa, joissa näitä kykyjä ja taitoja opitaan ja/tai käytetään. Uraohjausta tarjotaan mm. yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakouluissa, julkisissa työvoimapalveluissa, yksityisissä yrityksissä, työpaikoilla ja kolmannen sektorin toiminnassa. Uraohjausta toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksessa sekä digitaalisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä ja työvälineitä.
(ks. OECD 2004; Euroopan neuvoston päätöslauselma 2008)