Uraohjaajien erikoistumiskoulutus etenee

Ohjausalan koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat päässeet yhteisymmärrykseen uraohjaajien erikoistumiskoulutuksen osaamistarpeista ja mitoituksesta.

Uraohjaajien erikoistumiskoulutuksen eteneminen on todella merkittävä asia aikuisten uraohjausta ja -valmennusta tekeville ja tärkeä edistysaskel uraohjausosaamisen vahvistamisessa Suomessa.

Uraohjaajien erikoistumiskoulutus on ollut Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n keskeinen tavoite, jonka eteen olemme tehneet paljon töitä. Koulutuksen tarpeesta olen kirjoittanut kattavasti jo aiemmin.

Erikoistumiskoulutuksen on tarkoitus olla 30 opintopisteen laajuinen. Osaamistavoitteet vastaavat hyvin Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n tavoitteita koulutukselle:

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet

  1. jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta. Hän hallitsee uraohjauksen teoriaperustan ja osaa soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitään. (uraohjauksen perusta)
  2.     suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Hän tunnistaa ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaa rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaustilanteissa. (uraohjauksen asiakastyö)
  3.     arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.  Hän osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja sekä osaa suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluja. (uraohjauksen kehittävä työote)”

Tässä vaiheessa on syytä kiittää koulutuksen valmistelusta vastanneita korkeakouluja sekä kaikkia, jotka ovat valmistelutyötä tukeneet esimerkiksi vastaamalla koulutuksen suunnittelijoiden kyselyyn tai osallistumalla Uraohjauksen päivään ja muihin työpajoihin ja tilaisuuksiin, joissa koulutuksen sisältöjä on ideoitu ja edistetty.  Erityiskiitos myös työ- ja elinkeinoministeriölle ja Akavalle, jotka ovat keskeisesti tukeneet erikoistumiskoulutuksen suunnittelua.

Erikoistumiskoulutuksella on laaja uraohjausta ja -valmennusta tekevien tuki ja sen toteuttamista kannattaa myös valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä, jossa on kattava ohjausalan toimijoiden edustus (https://peda.net/hankkeet/elotori/t4ve ).

Ensimmäinen erikoistumiskoulutus voisi alkaa vuoden 2018 aikana. Koulutuksen käytännön toteutukseen vaikuttaa merkittävästi se, saavatko korkeakoulut opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemaansa erityisavustusta koulutuksen toteutukseen. Erityisavustuksen hakuaika päättyy heinäkuun lopussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nyt erinomainen mahdollisuus olla tukemassa elinkäisen ohjauksen strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista ohjausosaamisen vahvistamiseksi Suomessa (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75476/tr15.pdf?sequence=1) .

Eric Carver

kirjoittaja on Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n puheenjohtaja