Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n tulevaisuuden suuret teemat

Kauteni Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n puheenjohtajana päättyy 25.10., kun pidetään järjestyksessään neljäs yhdistyksen vuosikokous.

Perustamiskokouksessa 2.10.2013 päätimme, että hallituksessa voi toimia korkeintaan kaksi kahden vuoden kautta peräkkäin. Teimme oikean päätöksen. Yksi hyvän yhdistyksen merkki on se, että luottamustoimiin tulee uusia toimijoita ja vastuuta kannetaan ja jaetaan tasaisesti, kukin vuorollaan.

On ollut todella mielenkiintoista tutustua eri sektoreilla ja eri puolella Suomea työskenteleviin uraohjaajiin ja -valmentajiin.  Työpaikkailmoituksista tuttu käsite näköalapaikka kuvaa hyvin sitä, minkälainen tehtävä Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n puheenjohtajuus on ollut.

Neljän vuoden kauden loppuun liittyy monenlaisia tunteita: luopumisen kaihoa ja toisaalta helpotusta vastuiden vähenemisestä. Päällimmäisenä tunteena on kuitenkin kiitollisuus siitä, että olen saanut olla mukana yhdistyksen perustamisessa ja perustan rakentamisessa ja luottamus siihen, että yhteisömme kehittyminen jatkuu hyvin myös tulevina vuosina.

Päätimme hallituksessa, että soitamme kaikki jäsenet läpi ennen yhdistyksen kokousta. Nämä keskustelut olivat todella arvokkaita ja antoivat meille eväät yhdistyksen kokouksen valmisteluun. Näissä keskusteluissa korostui viisi Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n tulevaisuuden kannalta keskeistä teemaa, jotka ovat olleet mukana yhdistyksen toiminnassa tavalla tai toisella alusta asti.

 

  1. Yhteisön rakentaminen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen

Ennen Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n perustamista aikuisten uraohjausta ja -valmennusta tekevillä ei ollut yhteisöä, joka olisi yhdistänyt eri sektoreilla työskentelevät ja eri koulutustaustasta tulevat uraohjaajat ja -valmentajat. Korkeakouluissa, TE-palveluissa, ammattiliitoissa, kunnallisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla työskentelevien yhteiselle yhteisölle ja yhdistykselle oli ja on selvä tilaus.

Jäsenyys ei ole sidottu työnantajaan tai koulutustaustaan, vaan työhön uraohjauksen ja -valmennuksen kentällä ja yhdessä määriteltyihin eettisiin periaatteisiin. Jäsenet ovat pitäneet siitä, että jäsenyyttä ei ole sidottu mitenkään työsektoriin tai työnantajaan tai siihen, onko työsuhteessa tai yrittäjänä. Työn tekemisen ympäristö ja tavat voivat muuttua, mutta jäsenyys, yhteisö ja ammatti-identiteetti säilyvät

 

  1. Yhdessä oppiminen

Uraohjaajat -ja valmentajat ry:n jäsenet ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja uuden oppimisesta. Vuosien varrella onkin järjestetty monia seminaareja ja työpajoja, joilla keskinäistä oppimista ja ammatillista kehittymistä on tuettu. Näitä tilaisuuksia halutaan myös tulevaisuudessa.

Toiminnan volyymin kasvattaminen ja alueellisen toiminnan kehittäminen ovat isoja haasteita täysin vapaaehtoisvoimin toimivalle yhdistykselle. Verkon välityksellä voidaan varmasti tehdä enemmän. Kiire ja työpaineet asettavat rajansa sille, kuinka moneen tapahtumaan yksittäinen jäsen ehtii vuodessa osallistua. Joka tapauksessa yhdessä oppimiselle on vahva tilaus jäsenistön keskuudessa.

 

  1. Uraohjaajien erikoistumiskoulutuksen edistäminen

Uraohjaajat ja -valmentajat ry on tehnyt tiivistä yhteistyötä ohjausalan koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa uraohjaajien erikoistumiskoulutuksen saamiseksi Suomeen. Korkeakoulut pääsivät kesällä yhteisymmärrykseen koulutuksen laajuudesta ja osaamistarpeista. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu avustusta koulutusten toteutukseen. Kun kirjoitan tätä blogitekstiä, ministeriö ei ole tehnyt päätöksiä avustuksista..

Jäsenistö pitää erikoistumiskoulutustavoitetta todella tärkeänä. Yhdistys on sitoutunut kehittämään koulutusta yhteistyössä korkeakoulujen kanssa jatkovalmistelun aikana ja sitten, kun koulutus saadaan lopulta käyntiin. Yhteistyöverkostojen syveneminen uraohjausta tekevien ja alan koulutusta antavien ja alan tutkimusta tekevien välillä on ollut todella arvokasta.

 

  1. Yhteistyö elinikäisen ohjauksen kentällä

Perustamisesta asti Uraohjaajat ja -valmentajat ry on korostanut yhteistyötä elinikäisen ohjauksen kentällä toimivien toimijoiden kanssa. Yhdessä tekemiselle toivotaan jäsenistössä myös jatkoa.

Kiitos Suomen opinto-ohjaajat ry:lle hyvästä yhteistyöstä. Yksi vahva näyttö yhteistyön voimasta oli  opinto-ohjaajien ja uraohjaajien yhdistysten ja TAT:n yhteistyössä järjestämä Tulevaisuuden työ ja ohjaus -seminaari.

Iso kiitos myös Akavalle, joka on ollut tärkeä ja hyvä kumppani useiden vuosien aikana. Yhteistyössä järjestetty AkavaUra-tapahtumien kiertue vahvisti alueellisia yhteistyöverkostoja korkeasti koulutettujen uraohjauksen ja työllisyyden tukipalveluiden kentällä. Akava oli yhteistyökumppanimme myös Uraohjauksen päivän järjestämisessä. Tilaisuus antoi merkittävän sysäyksen uraohjaajien erikoistumiskoulutuksen valmistelulle.

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä,  työ- ja elinkeinoministeriö, Psykologiliiton alainen Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologien työryhmä (AVO), Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston koulutus ja ohjausryhmä, akavalaisten liittojen uravalmentajien verkosto, Opetushalituksen Euroguidance-asiantuntijaryhmä ja jo aiemmin mainitut ohjausalan koulutusta tarjoavat korkeakoulut. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä!

 

  1. Uraohjauksen ja -valmennuksen näkyvyys ja vaikuttamistyö

Uraohjaajat ja -valmentajat ry ei ole ollut lausunto- tai lehdistötiedoteautomaatti. Tämä oli tietoinen valinta toiminnan alussa. Olemme keskittyneet eri sektoreilla ja eri koulutustaustalla tulevien uraohjaajien ja -valmentajien yhteisön rakentamiseen ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen elinikäisen ohjauksen kentällä. Vaikuttavuutta on haettu yhdessä tekemisen ja dialogin kautta. Ainakin osa jäsenistöstä toivoisi yhdistykseltä tulevaisuudessa voimakkaampaa näkyvyyttä mediassa ja osallistumista julkiseen keskusteluun.

Uraohjaajat ja -valmentajat ry antoi ensimmäisen lainvalmisteluun liittyvän lausuntonsa keväällä. Kyseessä oli myös TE-palveluita (kasvupalveluita) koskeva maakuntauudistus, jonka merkitys uraohjaukselle ja -valmennukselle olisi toteutuessaan todella mittava. Lausunnon valmistelua edelsi jäsenistölle tehty kysely.  Lausunto on saanut kiitosta jäsenistöltä ja myös sidosryhmiltä.

Mutta mihin suuntaan Uraohjaajat ja -valmentajat ry lähtee seuraavaksi? Mihin teemoihin yhdistys tulevaisuudessa keskittyy ja mitä priorisoidaan?  Näistä asioista päättää yhdistyksen kokous 25.10. ja kokouksessa valittava hallitus ja puheenjohtaja.

Olemme rakentaneet itsellemme hienon yhteisön, jonka vetäjänä on ollut ilo ja kunnia toimia.

Lämmin kiitos kaikille jäsenille, hallituksessa toimineille ja yhteistyökumppaneille!

 

Eric Carver

 

Kirjoittaja on Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n puheenjohtaja 25.10. asti.