Pulinaa portfoliosta ja sen tekemisen ohjaamisesta

Sometaduuniin – sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen apuna hankkeessa olemme kahden vuoden ajan kehittäneet portfoliokäytänteitä. Tässä artikkelissa on koottu hankekoordinaattorin Anna Nykäsen ja hankkeelle opinnäytetyön tehneiden Laurean sosionomiopiskelijoiden Sofia Alaviirin ja Heini Kuusiston ajatuksia aiheesta. 

Osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen ei ole helppoa. Uraohjaajilla on erilaisia työkaluja tämän tukemiseen. Näiden avulla saadaan tunnistettua omia vahvuuksia niin yleisten työelämäosaamisten kuin oman alan osaamisen osalta.

Toisaalta osaamisen kuvaamisessa on kyse harjoittelusta ja harjaantumisesta. Työhakemustakin varten tarvitsemme sanoitusta sille, mitä osaamme. Tarvitsemme kategorisia yläkäsitteitä laajemman osaamisen ilmaisemiseen (esim. some-markkinointi) tai toisaalta tarkkojakin taitokuvauksia (esim. Googlen hakukoneoptimointi). Käyttötarkoituksesta riippuu, mitä osaamisia lopulta päädymme listaamaan.

Mutta osaatko sinä listata kaiken osaamisesi? Ei se mitään, emme mekään. Pitkään työelämässä ollut osaa yleensä kyllä luetella joukon asioita, mitä osaa ammatillisesti tehdä, ja kun palaa työvuosissa taaksepäin,  lista kasvaa. Monta arkkia syntyy hetkessä. Ja ihan hirveästi sanahelinää vailla sen kummempaa näyttöä sanojensa tueksi. Uransa alkuvaiheessa olevalle herää kysymyksiä siitä, mikä on osaamisen kannalta tärkeintä ja miten markkinoida itseään erottuakseen muista? Tässä pohdinnassa portfolion kokoamisesta voi olla apua.

 

Mistä suuntaviivoja portfolion sisältöön?

Yksilön näkökulmasta portfolion kokoaminen on työläs, mutta palkitseva prosessi. Työvälineenä sen voi ottaa ohjattavana haltuun helposti. Työnhakuun tai ammatilliseen esittäytymiseen laaditun näyteportfolion kokoaminen lähtee alustan valinnasta ja etenee sisällön kokoamisen osalta hyppäyksissä. Tekstin tuottaminen on yleensä tärkeä välivaihe siihen, että voi myöhemmin muokata sisältöä monipuolisemmaksi (multimodaaliseksi) ja ilmaista asioita myös kuvien, videon tai ääniraidan avulla.  Työstämisen vaiheisiin liittyy myös erilaisten työnäytteiden valinta: täytyy ratkaista, mikä todentaisi sanahelinää ja kuinka paljon työnäytteitä on tarkoituksenmukaista tarjota.

Portfolion kasaamisessa voi päästä pitkälle itsekin, mutta miten sen tekemistä voisi uraohjaajana tukea ja ohjata? Korkeakouluopiskelijoiden ohjaamiseksi pyysimme yhdistyksen jäseniä osallistumaan haastatteluihin, jolla kerättiin aineistoa opinnäytetyöhön, jonka tavoitteena oli tuottaa opas portfolion ohjaamisesta. Aihetta lähestyttiin opiskelijalähtöisesti vahvasti kirjallisuuteen ja haastattelumateriaaliin tukeutuen.  Nyt opas portfolion ohjaamiseksi on valmis ja opas on teidänkin hyödynnettävissä Sometaduuniin-hankkeen kotisivuilla. Lämmin kiitos informantteina toimineille!

Lataa Portfolio työllistymiseen liittyvän ohjauksen välineenä  – opas ohjaajalle täältä.

 

Mitä portfolion tekeminen merkitsee?

Sometaduuniin-hankkeessa olemme tarkastelleet portfolion merkitystä niin yksilön kuin korkeakouluorganisaation näkökulmasta. Seuraavassa muutamia ajatuksia meiltä jokaiselta.

Annalle portfolio merkitsee mahdollisuutta koota monipuolista osaamistani yhteen. Ura on lopulta täynnä valintoja. Annalle portfolio on myös tapa tehdä näkyväksi, missä kaikessa hän on ollut mukana voidakseen tehdä poisvalintoja tai valintoja kohti jotakin. Samalla se on väline dokumentoida työssä aikaansaatuja asioita. Portfoliota voi hyvinkin hyödyntää kehityskeskusteluissa ja palkkaneuvotteluissa. Tärkeää on ollut päättää sisällöstä omista tarpeistani käsin. Tästä esimerkkinä mainittakoon, että portfolioalustalta löytyy vain omaan käyttöön tarkoitettu sivu kansainvälisistä kontakteista selitteineen, mitä yhdessä on tehty. Vain luovuus on siis sisällön osalta rajana. Portfolio ei ole koskaan valmis.

Heini ja Sofia kokevat, että portfolio tulee olemaan merkityksellisessä roolissa urasuunnittelua varten. Yhä useammin näkee erilaisten yritysten verkkosivuilla yritysten ja työntekijöiden omia portfolioita osaamisestaan. Ohjenuorana uusille opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen he haluavatkin antaa vinkin: opiskelijan kannattaa satsata itseensä ja ohjaajan auttaa valjastamaan opiskelijan voimavarat ammatillista kasvuprosessia varten.  Kun oman portfolion kokoaminen jäi opintojen loppuvaiheeseen, on vahingosta viisastuneina helppo neuvoa aloittamaan portfolion työstäminen jo opintojen alkuvaiheessa. Portfolion tekeminen auttaa konkreettisesti hahmottamaan ja sanoittamaan omaa oppimista. Sanoittaessaan omaa osaamista tulee pysähdyttyä pohtimaan tarkemmin omia kykyjä ja kehittämisen kohteita. Portfolion ei tulisi tehdä väkisin opintopisteiden takia, vaan omasta halusta ja motivaatiosta.

Korkeakoulun näkökulmasta portfolion kokoaminen opintojen aikana voisi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että opiskelijan kokonaisvaltaisen osaamisen ohjaamiseen olisi väline. Tutkinnon aikana syntynyt osaaminen tulisi näkyväksi, samoin tutkinnon tuottama osaaminen ja sen työelämärelevanssi arvioitavaksi. Uskomme siihen, että ne työtunnit, joita käytettäisiin portfolioiden sisällöstä työllistymisen mahdollisuuksista keskustelemiseen esimerkiksi pienryhmissä tuottaisi sellaisia tuloksia, jotka rahoittaisivat kyseiset ohjauskeskustelut. Siis nopeampaa valmistumista ja työllistymistä sekä koettua parempaa opetuksen laatua, joiden perusteella korkeakoulut saavat rahoitustaan.

Miten eteenpäin portfolion monipuolisessa hyödyntämisessä?

Unelma-Pulina kuvaa omassa portfoliossaan portfoliotyöskentelyn monipuolisia mahdollisuuksia. Sometaduuniin-hankkeessa pyrimme tukemaan korkeakoulutoimijoiden kykyä hyödyntää portfoliota pedagogisena välineenä tulevissa verkkokoulutuksissa. Liity seuraamaan hankkeen Facebook-sivua pysyäksesi ajantasalla hankkeen uutisista. Tai käy läpi hankkeemme blogi ja materiaalipankki ja nappaa käyttöösi mikä sinua hyödyttää – portfoliota voi koota myös asioista, kuten Unelma-Pulina näyttää esimerkkiä.

 

***

Kirjoittaja Anna Nykänen toimii suunnittelijana Laurea-ammattikorkeakoulussa ja vetää ESR-rahoitteisen Sometaduuniin-hankkeen osahanketta, jossa kehitetään portfoliokäytänteitä ja virtuaalisia kohtaamisia työnantajille ja opiskelijoille. Annan portfolio toimii yhtenä esimerkkinä ammatillisesta portfoliostaVapaa-ajalla Anna on mukana Uraohjaajat ja –valmentat ry:n hallitustyössä. 

Heini Kuusisto valmistuu luovien menetelmien sosionomiksi joulukuussa 2018 ja jatkaa opiskelua fysioterapeutiksi tammikuussa 2019. Heinin tavoitteena on työllistyä ja hyödyntää kaikkea osaamistaan opiskelu- ja työelämässä. Vapaa-ajalla Heini harrastaa musiikkia.

Sofia Alaviiri valmistuu sosionomiksi tammikuussa 2019. Parhaillaan Sofia suorittaa viimeistä työharjoitteluaan lastensuojelussa. Vapaa-ajalla Sofia toimii joukkueen vetäjänä höntsäpesäpallossa sekä harrastaa ratsastusta yhteisomistuksessa olevan Rikota hevosensa kanssa.

Sometaduuniin-hankkeen ohjausryhmässä on yhdistyksen edustus ja edustajana toimii Päivi Saatsi. Hanke saa ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä.