Miksi Suomeen tarvitaan aikuisten uraohjaajien ja -valmentajien erikoistumiskoulutus?

Keskiviikkona 30.11. järjestetään Uraohjauksen päivä, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua aikuisten uraohjausta ja -valmennusta tekevien erikoistumiskoulutuksesta.

Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n ja Akavan yhdessä järjestämän tilaisuuden taustalla ovat isot teknologiset ja taloudelliset muutokset, jotka muokkaavat rajulla kädellä työelämää, työmarkkinoita ja työuria. Aikuisten tarve uraohjaukselle ja -valmennukselle on kasvussa. Asiakasmäärät TE-toimistoissa, ammattiliitoissa, korkeakouluissa ja muissa palveluita tarjoavissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana.

Palveluiden saatavuudessa on eroja esimerkiksi sen mukaan, onko opiskelija, työssä vai yrittäjänä tai työttömänä työnhakijana tai sen mukaan, miten omalla alueella on saatavilla palveluita. Eri ryhmillä on erilaisia tarpeita uraohjauksen ja -valmennuksen suhteen.

Tässä maassa on vahvaa uraohjaus- ja valmennusosaamista. Ominaista Suomen tilanteelle on kuitenkin se, että uraohjaus- ja valmennustehtävissä olevien koulutustausta on kirjava. Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n jäsenet ovat opettajan ja/tai opinto-ohjaajan koulutuksen saaneita, psykologeja, sosiaalipsykologeja, kasvatustieteilijöitä, tai muita soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneita. TE-palveluissa työskenteleville psykologeille ja asiantuntijoille on ollut omaa koulutusta jo pitkään. Suomessa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole eri koulutustaustaisille ja eri sektoreilla työskenteleville uraohjaajille ja -valmentajille avointa ja yhteistä koulutuskokonaisuutta.

Uraohjaajat ja -valmentajat ry perustettiin 2.10.2013. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eri koulutustaustaisten ja erilaisissa organisaatioissa uraohjaus- ja uravalmennustyötä tekevien asiantuntijoiden yhteistyötä, keskinäistä verkottumista ja ammatillista kehittymistä. Uraohjaajat ja -valmentajat ry ei ole ammattiliitto, vaan uraohjausta ja -valmennusta tekevien aatteellinen yhdistys.

Yhdistyksen lyhyen historian aikana on käyty paljon keskustelua siitä, miten ammatillisen kehittymisen saralla pitäisi edetä. Kun Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen ohjausalan yksiköt olivat yhdistykseen yhteydessä aikuisten uraohjaajien erikoistumiskoulutusidean tiimoilta keväällä 2015, päätimme heti lähteä mukaan suunnittelutyöhön työelämäkumppanin roolissa. Yliopistot hakivat erikoistumiskoulutuksen suunnitteluun rahaa keväällä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriötä. Silloin rahaa ei tähän tarkoitukseen tullut.

Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n tavoitteena on tuosta asti ollut aikuisten uraohjauksen asiantuntijakoulutuksen synnyttäminen tähän maahan. Koulutuksen muoto voisi olla erikoistumiskoulutus tai täydennyskoulutus. Tavoitteenamme ei siis ole erillisen tutkinnon luominen. Uudelta koulutuskokonaisuudelta toivomme seuraavaa:

  1. Uraohjausta tekevien osallistaminen mahdollisimman laajasti koulutuksen sisältöjen ja toteutustavan suunnitteluun
  1. Uraohjausta tekevien ja alan koulutusta tarjoavien ja tutkimusta tekevien verkostojen ja yhteistyön vahvistaminen
  1. Koulutuksen aito monitieteisyys ja se, että koulutukseen pyrkiviltä edellytetään ohjausalan työkokemusta ja korkeakoulututkintoa, mutta ei tietyn alan perustutkintoa.
  1. Koulutuksen pitää olla tasa-arvoisesti niiden saavutettavissa, jotka koulutusta tarvitsevat.

Uraohjaajat ja -valmentajat ry on perustamisestaan asti tehnyt yhteistyötä Suomen opinto-ohjaajat ry:n kanssa. Kollegiaalisuus ja kunnioitus elinikäisen ohjauksen kentällä on kirjattu myös eettisiin periaatteisiimme. Myös koulutusasiassa olemme luonnollisesti käyneet vuoropuhelua Suomen opinto-ohjaajat ry:n kanssa. Keskeistä koulutustavoitteessa onkin se, että uusi koulutus ei tuottaisi opinto-ohjaajan pätevyyttä tai sotkisi millään tavalla opinto-ohjaajien koulutusta tai työmarkkinoita, joita rasittaa tällä hetkellä opinto-ohjaajien koulutusmäärien nopea kasvu. Haluamme ratkaista ongelmia, emme luoda uusia.

Elinikäisen ohjauksen kentällä työskentelevät ovat itsekin murroksen silmässä. Massiiviset koulutusleikkaukset, niitä seuranneet ja seuraavat irtisanomiset ja nyt uusimpana TE-palveluita koskettava maakuntauudistus herätettävät laajasti huolta. Mitä organisaatiossani tapahtuu? Arvostetaanko osaamistani? Saanko pitää työni?

Aion itse tehdä kaikkeni sen eteen, että kovat ajat eivät käännä meitä toisiamme vastaan. Olen nähnyt eri työtehtävissä ja eri sektoreilla työskentelevien välillä vahvaa kollegiaalisuutta ja keskinäistä kunnioitusta. Jatketaan tällä linjalla. Ei rakenneta muureja. Yhdessä olemme vahvempia.

Eric Carver

Kirjoittaja on Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n puheenjohtaja.

Uraohjauksen päivän ohjelma ja ilmoittautuminen (16.11. mennessä): http://www.akava.fi/uraohjaus

(Tilaisuutta voi seurata Skypen kautta. Mikäli tämä vaihtoehto kiinnostaa, lähteä sähköpostia osoitteeseen veikka.kuusisto@akava.fi 28.11. mennessä).