Career writing oman uratarinan uudelleen kirjoittamisen mahdollisuutena

Uraohjaajien ja -valmentajien syysseminaarissa tänä syksynä saamme vieraaksi narratiivisen Career writing -menetelmän kehittäjän ja tutkijan Reinekke Lengellen Athabascan yliopistosta Kanadasta.

Reinekke Lengellen ja Frans Meijersin kehittämä Career writing on lupaava työmenetelmä epävarmuuden ja muutoksen ajan uraohjaukseen, jossa yksilöt joutuvat määrittämään omaa ammatillista positiotaan, tavoitteitaan ja koko identiteettiään yhä uudelleen. Tällainen jatkuva identiteettikysymysten pohdinta voi olla hyvin kuormittavaa, jos yksilöltä puuttuu välineitä (ammatillisen) tulevaisuutensa suunnitteluun.

Uraohjauksessa Career writing -menetelmän soveltamisessa on olennaista, että ohjaaja ymmärtää menetelmän teoreettiset perusteet – mikä on toki perusperiaate minkä tahansa menetelmän soveltamisessa. Career writing ei ole välttämättä helppo menetelmä, jossa urakysymyksiin löytyisi vastauksia tai uraongelmat ratkeaisivat vain kirjoittelemalla erilaisia tarinoita. Menetelmän taustalla on vahva teoreettinen viitekehys elämänuran rakentamisesta narratiivisena todellisuutena, jossa erilaisilla tiedostetuilla tai tiedostamattomilla elämänteemoilla on keskeinen rooli tavallemme tulkita ja selittää omaa historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Haussa sisäinen kompassi ja elämänteemat

Career writing -harjoitusten tavoitteena on kehittää omaa sisäistä kompassia ja ymmärtää paremmin omia ajatuksia ja tunteita. Identiteettimme muodostuu niistä kertomuksista, joita kerromme itsellemme ja toisille. Career writing -työskentelyssä nämä kertomukset otetaan tarkasteluun. Ne tulevat kuulluksi mutta myös kyseenalaistetuksi. Kirjoituksissa haetaan uusia ja erilaisia näkökulmia omiin elämänteemoihin.

Elämänteemoista puhutaan usein kantavina, myönteisinä voimina yksilön urasuunnittelussa ja ohjauksessa etsitään tällaisia voimavaraistavia elementtejä. Elämänteemat voivat kuitenkin olla myös sellaisia holistisesti elämänkulkua määrittäviä tekijöitä, jotka eivät ole myönteisiä ja yksilön potentiaalia vahvistavia.

Esimerkiksi etniseen taustaan liittyvät kokemukset erilaisuudesta tai sukupuolta määrittävät varhaiset kokemukset saattavat olla elämänteemana pikemminkin rajoittava. Köyhyys, traumaattiset kokemukset, kasvuympäristö ja koulukokemukset voivat kaikki olla identiteettiä ja elämänkulun valintoja määrittäviä elämänteemoja.

Mark Savickas puhuu siitä, kuinka epävarmassa maailmassa ainoa varma asia on ’sinä itse’. Uraohjauksessa tämä on tarkoittanut isoa siirtymää persoonallisuudesta identiteettiin. Meidän jokaisen tulee tuntea identiteettimme ja omat tarinamme. Oma tarinamme on se kompassi, joka ohjaa meitä muutoksessa.

Ensimmäisestä tarinasta dialogiin

Career writing -menetelmässä haetaan teemaan liittyen ns. ensimmäistä tarinaa, joka on usein tarina, jota sävyttää konventionaaliset, odotuksia vastaavat tavat kertoa omaa elämäntarinaa. Tässä piilee usein menetelmän haastavuus. Konventiot, muiden odotukset tai omat, kipeät kokemuksemme saattavat elää niin syvällä ja tiedostamattomana tavassamme tulkita ja ymmärtää omaa elämäämme ja työuraamme, että ensimmäisen tarinan äärelle pysähtyminen voi olla epämukava ja vaikea kokemus.

Uraohjaajalle tämä voi näyttäytyvä asiakkaan defensiivisyytenä ja haluttomuutena nähdä tilannettaan toisella tavalla. Asiakas on siis ikään kuin jumissa ensimmäisessä tarinassaan. Tämä vaatii ohjaajalta osaamista tukea uratarinan muutosta ja uudelleen suuntaamista.

Career writing tarjoaa mahdollisuuden uratarinan uudelleen muotoiluun. Kirjoittamisprosessissa kuunnellaan omia ajatuksia ja tunteita, jotka ovat usein kovin kaoottisiakin. Pikkuhiljaa jokin teema alkaa nousta muita tärkeämmäksi ja nousee työskentelyn keskiöön.

Työskentelyn edetessä teemasta käydään välillä keskustelua oman itsen kanssa ja välillä siihen haetaan inspiraatiota muualta, joskus aika yllättäviltäkin tahoilta. Kiinnostuksella odotamme, millaisin sävyin syysseminaarin workshop meidän uraohjaajien tarinoita värittää.

 

 Leena Itkonen & Leena Penttinen